Zásady ochrany osobních údajů

Zásady o zpracování osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.ipj.cz, Iveta Jirkalová se sídlem v Dolním Třeboníně č.p. 251, 38201 Dolní Třebonín, IČO: 76165051, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto zásadách o zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Zpracováváme následující osobní údaje:

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů. V případě Vaší registrace na webu www.ipj.cz se jedná o Váš email a heslo k vytvořenému účtu. Pokud u nás nakoupíte, pracujeme také se jménem a příjmením, Vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

 1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, popřípadě uživatelské jméno a heslo.
 2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování a fakturační adresa.
 3. Údaje o naší spolupráci, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si u nás objednali, termín dodání a splatnosti včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích, údaje o plnění Vašich smluvních povinností a jejich následná evaluace, evidence případných porušení smluvních povinností.

Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. Nákup zboží a služeb — v prvé řadě zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vaším osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 2. Péče o zákazníky — pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. Dále jsou osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží), abychom Vám mohli objednané zboží dodat.
 3. Uživatelský účet — osobní údaje, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu.
 4. Marketingové účely
 5. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme:

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě Vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky.

 1. Doručení zboží — dopravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů:

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.

 1. Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 1. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje).

 1. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování.
 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část: Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje). Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 1. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 1. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů je Vám k dispozici náš email info@ipj.cz

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018